PTZ August Prestige

Atrakcyjne cenowo drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ AUGUST PRESTIGE maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie (zgodne z norm? PN-ENV1627:2006U).

Cena od: 1640 z?
z monta?emWymiary: 80, 80N, 90E
Konstrukcja: o?ebrowanie wykonane z k?townikw i pr?tw stalowych
Wype?nienie: samo gasn?cy styropian
Wyko?czenie: skrzyd?o i o?cie?nic? wykonano z blachy stalowej, laminowanej oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach

DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 2

Atesty

Atrakcyjne cenowo drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ AUGUST PRESTIGE maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie (zgodne z norm? PN-ENV1627:2006U). Posiadaj? one zwi?kszon? odporno?? na w?amanie w klasie 2 (certyfikat nr. P41/033/2007, wydany przez IMP).

Konstrukcja

Konstrukcj? wewn?trzn? drzwi stanowi o?ebrowanie, ktre pokryte zosta?o stalow? ocynkowan? blach?. Skrzyd?o i o?cie?nic? laminowano oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach. ?rodek drzwi wype?niono samogasn?cym styropianem.


Konstrukcja drzwi PTZ August Prestige

A. Samogasn?cy styropian
B. Stalowa blacha laminowana
C. O?ebrowanie z k?townika
D. 3 bolce antywywa?eniowe
E. Atestowany zamek dodatkowy
F. Atestowany zamek grny
G. Ceownik wklejany (mo?liwo?? obci?cia skrzyd?a)

Wyposa?enie standardowe

AUGUST PRESTIGE (klasa 2 zgodnie z norm? PN-ENV1627:2006U) s? wyposa?one standardowo w 2 atestowane zamki: podklamkowy klasa C i 5 (5 rygli ruchomych), dodatkowy klasa 7, 3 bolce antywywa?eniowe oraz odpowiednio wyprofilowan? o?cie?nic? w kolorze p?ata drzwi.

Ponadto w wyposa?eniu standardowym drzwi zastosowano atestowan? w klasie 4 rozet? antyw?amaniow? z kompletem tarczek i klamek o atrakcyjnym wzornictwie oraz wk?adk? doln? atestowan? w klasie B i grn? z pokr?t?em w klasie A.

Informacje dodatkowe

W opcji za dop?at? drzwi mog? by? wyposa?one w prg d?bowy z uszczelk?. Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Drzwi produkowane s? w rozmiarach 80, 80N, 90E.

Dost?pne kolory:


 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: