Stalprodukt Batory

Drzwi stalowe antyw?amaniowe Batory maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie (atest klasy 4 zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ wydany przez akredytowane laboratorium).
Cena od: 2100 z?
z monta?em

Wymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha ocynkowana grubo?ci 1 mm
Wype?nienie: styropian

Drzwi stalowe Batory, klasa 4 DPZW 4

Skrzyd?o jest wykonane z blachy ocynkowanej grubo?ci 1 mm, laminowanej w fakturze drewna. Wype?nieniem skrzyd?a jest styropian. Wzmocnienie przeciwwywa?eniowe stanowi? specjalne kszta?towniki oraz pr?ty stalowe.

Drzwi standardowo wyposa?one sa w trzy zamki, w tym dwa posiadaj?ce atest klasy 4 (zamek centralny dziwi?? ruchomych rygli) oraz klasy 5 (zamek grny trzy rygle). Dodatkowy zamek dolny wyposa?ony jest w trzy ruchome rygle, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie C, wk?adk? grn? z pokr?t?em klasy C. Skrzyd?o posiada trzy bolce antywywa?eniowe.

Drzwi oferowane sa w wersji g?adkiej i t?oczonej wraz z o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.

Drzwi o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie s? sztandarowym produktem proponowanym Pa?stwu przez firm? "Stalprodukt Zamo??" Sp. z o.o. Doskona?e parametry techniczne, solidne wykonanie i bogata gama t?ocze? oraz kolorw wyr?nia je na polskim rynku.
Drzwi stalowe "BATORY" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym, ich podwy?szona odporno?? na w?amanie potwierdzona jest certyfikatem klasy 4 i klasy C (zgodnym z norm? PN-ENV 1627:2006 - dla klasy 4;
PN-B-92270:1990 - dla klasy C) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane s? w wersji g?adkiej lub w t?oczeniach T02, T32, T34.
Skrzyd?o drzwiowe o grubo?ci 45 mm wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w strukturze drewna lub lakierowane wed?ug palety RAL, wype?nione styropianem oraz wzmocnione specjalnymi kszta?townikami.
Drzwi wyposa?one s? w:
*trzy zamki:
- zamek g?wny (pi?? ruchomych rygli) w klasie 5,
- zamek grny (trzy ruchome rygle) w klasie 7,
- zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle);
* rozet?antyw?amaniow? w klasie4 (PN-EN 1906:2003);
* atestowan? w klasie C wk?adk? doln?;
* atestowan? w klasie C wk?adk? grn? z pokr?t?em;
* trzy bolce antywywa?eniowe;
* o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a (laminowan? lub lakierowan?).

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: