Drzwi przeciwpo?arowe i antyw?amaniowe SOBIESKI EI30 - klasa 4C model T02

drzwi antyw?amanioweStalowe drzwi przeciwpo?arowe EI30 typu SOBIESKI maj? zastosowanie w budynkach u?yteczno?ci publicznej oraz budownictwie mieszkaniowym.
Cena od: 2390 z?
z monta?em  • Wymiary:80, 90, 100
  • Konstrukcja:blacha ocynkowana laminowana w strukturze drewna wg. palety RAL
  • Wype?nienie:we?na mineralna

Stalowe drzwi przeciwpo?arowe EI30 typu SOBIESKI maj? zastosowanie w budynkach u?yteczno?ci publicznej oraz budownictwie mieszkaniowym. Montowane s? w ?cianach wewn?trznych pomi?dzy klatk? schodow? lub korytarzem a pomieszczeniami.

Posiadaj? klas? odporno?ci ogniowej EI130 lub EI130/E45 oraz klas? dymoszczelno?ci Sm, Sa. Ich podwy?szona odporno?? na w?amanie potwierdzona jest certyfikatem klasy 4 w akredytowanym laboratorium badawczym. Posiadaj? aprobat? techniczn? ITB AT-15-7590/2010.

Skrzyd?o drzwiowe wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w strukturze drewna lub lakierowane wed?ug palety RAL, wype?nione we?n? mineraln? oraz wzmocnione specjalnymi kszta?townikami.

Drzwi wyposa?one s? w zamek wpuszczany wielopunktowy, trzy zawiasy Z5, trzy bolce antywywa?eniowe, o?cie?nice w kolorze skrzyd?a (laminowan? lub lakierowan?), uszczelk? p?czniej?c? oraz okucia jak w drzwiach Batory.

Oferowane s? w wersji g?adkiej lub w t?oczeniach T02, T32, T34.
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: