PTZ Mieszko+2 stalowe drzwi wej?ciowe

Drzwi stalowe PTZ Mieszko+2 typu DPZWT s? to drzwi wielofunkcyjne przeznaczone do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, pomieszcze? biurowych, sk?adw magazynowych itp

Cena od: 1390 z?
z monta?em

Wymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha ocynkowana
Wype?nienie: styropian
Wyko?czenie: skrzyd?o laminowane oklein? o kolorze drewnopodobnym

DRZWI STALOWE UNIWERSALNE g?adkie i t?oczone

Atesty

Drzwi stalowe PTZ Mieszko+2 typu DPZWT s? to drzwi wielofunkcyjne przeznaczone do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, pomieszcze? biurowych, sk?adw magazynowych itp (aprobata techniczna ITB nr AT-06-0739/2004 wyd. II). Charakteryzuj? si? estetycznym wygl?dem, wyj?tkowo nisk? cen?, r?norodnym zastosowaniem oraz mo?liwo?ci? instalacji na istniej?cych o?cie?nicach stalowych.

Konstrukcja

Konstrukcj? wewn?trzn? drzwi stanowi samogasn?cy styropian pokryty stalow? blach? ocynkowan?. Skrzyd?o laminowano oklein? o kolorze drewnopodobnym. O?cie?nica z uszczelk? wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Konstrukcja drzwi MIESZKO+2

A. Samo gasn?cy styropian
B. Stalowa blacha ocynkowana lub lakierowana
C. Zamek wpuszczany
D. Zamek grny dodatkowy
E. Zawias umo?liwiaj?cy instalacj? na istniej?cych o?cie?nicach
F. Ceownik wklejany (mo?liwo?? obci?cia skrzyd?a do 14 cm)

Wyposa?enie standardowe

W standardowym wyposa?eniu drzwi zastosowano dwa zamki wpuszczane: podklamkowy oraz grny z pokr?t?em.

Dost?pne kolory:

mieszko + 2

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: