altProdukowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i estetyczny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy.
Cena od:1690 z?
z monta?em

Wymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha ocynkowana o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm
Wype?nienie: stanowi styropian dzi?ki czemu uzyskano doskona?? izolacj? termiczn? i akustyczn?
Wyko?czenie: pow?oka PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?

Drzwi stosowane w budownictwie jednorodzinnym

Produkowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i estetyczny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy. U?ytkowane zgodnie z instrukcj? obs?ugi drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone s? odporne na warunki atmosferyczne zapewniaj?c nie odkszta?canie i nie opuszczanie si? skrzyde?. Blacha g??boko t?oczona, z ktrej produkowane s? drzwi doskonale imituje naturaln? struktur? drewna co w po??czeniu z bogat? gam? kolorystyczn? laminatw umo?liwia ka?demu klientowi optymalny wybr.

Bardzo mocne drzwi stalowe g??boko t?oczone posiadaj? aprobat? techniczn? nr AT-06-0739/2004. Ich powierzchnia wykonana jest z najwy?szej jako?ci blachy ocynkowanej w okleinie drewnopodobnej lub malowanej proszkowo o gwarantowanej unikalno?ci wzoru. Skrzd?o wyposa?one w trzy bolce antywywa?eniowe stanowi komplet z o?cie?nic? FD-25/21C-55. Solidna konstrukcja zapewnia odporno?? na zwichrowanie.

Konstrukcja skrzyd?a

Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm. Wyko?czone jest pow?ok? PVC o strukturze drewna o gwarantowanej unikalno?ci wzoru lub lakierowan?. ?rodek skrzyd?a wype?niono materia?em izolacyjnym. Dolna cz??? skrzyd?a zosta?a zako?czona profilem metalowym, co umo?liwia dopasowanie d?ugo?ci skrzyd?a poprzez skracanie do 160 mm.

Okucia

Skrzyd?a w okleinie drewnopodobnej wyposa?one s? standardowo w:
* dwa zamki wpuszczane
- dolny (rozstaw 72)
- grny trzyryglowy
* trzy zawiasy czopowo wkr?cane
* trzy bolce antywywa?eniowe
* zmiana zako?czenia skrzyd?a w zale?no?ci od zastosowania.

Prg ze stali nierdzewnej

Prg ze stali nierdzewnej z uszczelk? do o?cie?nic FD-21/C i FD-21/N Wykonanie: blacha nierdzewna o grubo?ci 1mm. Monta? ko?kami rozporowymi.

Dost?pne kolory:

alt alt alt alt

Cena drzwi (brutto, z monta?em, w tym 7% VAT):

p?ytko t?oczone od 1690 z? do 1890 z?
g??boko t?oczone od 1890 z? do 2090 z?

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: