P?atno?ci

P?atno?ci w ratach

Polecamy Pa?stwu nowoczesn? i korzystn? form? zakupw drzwi na raty. Wszystkie oferowane przez nas towary i us?ugi mo?na zakupi? w systemie ratalnym. Wsp?pracujemy ze znanymi na rynku firmami zajmuj?cymi si? obs?ug? rataln? (?AGIEL, EUROBANK) i dlatego naszym klientom mo?emy zaproponowa? najkorzystniejsz? ofert? dostosowan? do ich indywidualnych potrzeb Formalno?ci za?atwiamy u Pa?stwa w mieszkaniu w ci?gu 10 minut. Okres sp?aty od 1 do 24 miesi?cy, sami Pa?stwo decydujecie o ilo?ci rat.

W ka?dym z powy?szych przypadkw istnieje mo?liwo?? uzyskania pozytywnej decyzji ratalnej na podstawie wy??cznie dowodu osobistego oraz o?wiadczenia klienta. Na o?wiadczeniu musz? si? znale?? dane adresowe klienta, wysoko?? dochodw, ?rd?o dochodu, okres zatrudnienia, stanowisko, pe?ne dane zak?adu pracy lub prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej ( nazwa, adres firmy, NIP, i telefon do firmy), przy rentach i emeryturach numer ?wiadczenia i termin do kiedy przys?uguje.

Dokumenty potrzebne, aby dokona? zakupu na raty:

  • Dowd osobisty
  • Drugi dokument ze zdj?ciem
  1. Zatrudnieni na podstawie umowy o prac?: sk?adaj? ustne o?wiadczenie, nazwa i adres zak?adu pracy , telefon , nip , okres zatrudnienia, ( minimalny okres zatrudnienia wynosi 2 miesi?ce ) stanowisko i wysoko?? zarobkw .
  2. Emeryci i renci?ci: do wgl?du legitymacja emeryta rencisty i numer emerytury b?d? renty (przy rentach do wgl?du decyzja przyznania ?wiadczenia)
  3. Prowadz?cy gospodarstwa rolne: za?wiadczenie z Urz?du Gminy o posiadaniu gospodarstwa i wysoko?ci dochodw
  4. Prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?: kserokopi? wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej , NIP i Regon (ORYGINA?Y DO WGL?DU)
Dalszych informacji na temat zakupu drzwi na raty uzyskacie drog? telefoniczn?. Zapraszamy do dzia?u kontakt
      

Drzwi na raty w systemie ?agiel


 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: